2021-12-08
PM 08:00 || [공개] it’s Live (YouTube)

2021-12-14
PM 07:00 || [공개] 딩고뮤직 – 킬링보이스 (YouTube)

2021-12-16
PM 10:00 || [방송] TV조선 내일은 국민가수

2021-12-23
PM 05:00 || [공개] it’s Live (YouTube)

2021-12-24
PM 12:35 || [방송] KBS2 유희열의 스케치북